Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas avaliku arutelu asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega seotud tehniliste standardite eelnõude kohta

18.11.2019

EBA algatas 13. novembril 2019 avaliku arutelu regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõude kohta, mis on seotud asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega. Kahe tehnilise standardi kavandatud muudatused keskenduvad sellele, et paraneks krediidiasutuse poolt päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele esitatava teabe kvaliteet ja selgus ning päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vaheline teabe jagamine.

Eelkõige hõlmavad olulised muudatused iga tegevuse kavandatava alguskuupäeva märkimist, mille kohta teade esitatakse; finantsprognooside aluseks olevaid eeldusi; filiaali kavandatava lõpetamise korral välisaudiitori avalduse esitamist selle kohta, et krediidiasutusel ei ole filiaali kaudu enam avalikkuselt kaasatud hoiuseid ega muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid.

Tähtaeg kommentaaride esitamiseks EBA kodulehe kaudu on 13. veebruar 2020. Selle arutelu avalik kuulamine toimub EBA-s 21. jaanuaril 2020.

Avalikku arutelu ja kuulamist puudutav teave ja dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehelt.

Veel uudiseid