Finantsinspektsioon tegi Creditstar Estonia AS-ile ettekirjutuse

27.02.2024

Finantsinspektsioon (FI) tegi Creditstar Estonia AS-ile (registrikood 11251314) ettekirjutuse, kuna tuvastas minetusi tarbijate krediidivõimelisuse hindamises ja tarbijakrediidi andmist puudutavates sise-eeskirjades. 

Creditstar Estonia AS-i kontrolli käigus hindas FI ettevõtte krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise korra vastavust seaduse nõuetele. Muu hulgas kontrollis inspektsioon, kuidas krediidiandja tarbija kohta infot kogus ja talle krediiti andis. 

FI tuvastas kontrolli käigus, et Creditstar Estonia AS-i tarbijate krediidivõimelisuse hindamist puudutavad sise-eeskirjad ei vastanud täielikult krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetele. Samuti tuvastas inspektsioon puuduseid krediidivõimelisuse hindamises. Inspektsioon nõudis, et puudused kõrvaldataks hiljemalt käesoleva aasta märtsi lõpuks.  Krediidivõimelisuse hindamine on üks vastutustundliku laenamise olulisi osasid, mis aitab tagada, et krediiti ei saaks isikud, kes ei ole võimelised seda tagasi maksma.

Finantsinspektsioonil on õigus oma veebilehel avaldada krediidiandjale tehtud ettekirjutuse sisu -  rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.
 

Veel uudiseid