Finantsinspektsioon tegi AS-ile LHV Finance ettekirjutuse

07.03.2023

Finantsinspektsioon (FI) tegi AS-ile LHV Finance (registrikood 12417231) ettekirjutuse, kuna tuvastas minetusi tarbijate krediidivõimelisuse hindamises ja tarbijakrediidi andmist puudutavates sise-eeskirjades.  

AS-i LHV Finance kontrolli eesmärk oli hinnata ettevõtte krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise korra vastavust seaduse nõuetele. Muu hulgas kontrollis inspektsioon, kuidas krediidiandja tarbija kohta infot kogus ja talle krediiti andis. Kontrolliti eelmise aasta augustis ja septembris sõlmitud tarbijakrediidilepingute krediiditoimikuid ja samal ajal krediidivõimelisuse hindamist reguleerinud sise-eeskirju.

FI tuvastas kontrolli käigus, et AS-i LHV Finance tarbijate krediidivõimelisuse hindamist puudutavad sise-eeskirjad ei vastanud täielikult krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetele. Samuti tuvastas inspektsioon puuduseid tarbijate krediidivõimelisuse hindamises. Inspektsioon nõudis, et puudused kõrvaldataks hiljemalt käesoleva aasta maikuu alguseks.  

Finantsinspektsioonil on õigus oma veebilehel avaldada krediidiandjale tehtud ettekirjutuse sisu -  rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.

Veel uudiseid