Finantsinspektsioon tegi kahele Coop Pank grupi ettevõttele ettekirjutuse

27.09.2022

Finantsinspektsioon viis samaaegselt läbi kontrolli kahes Coop Pank gruppi kuuluvas ettevõttes – Coop Finants AS-s ja Coop Pank AS-s. Inspektsioon tegi mõlemale ettevõttele ettekirjutuse, kuna kontrolli käigus tuvastati minetusi. Finantsjärelevalve hinnangul tuleb Coop Pank AS-l (registrikood 10237832) täiustada krediidiriski juhtimist ja kontrollimist. Coop Finants AS (registrikood 12087992) peab enam tähelepanu pöörama krediidivõimelisuse hindamisele ja muutma vastavalt oma sisemisi protsesse.  

Coop Pank AS-i kohapealse kontrolli eesmärk oli hinnata, kuidas pank on juhtinud krediidi-, likviidsus- ja IT riski.  Kontrolliti panga tegevust perioodil 30. september 2020 – 30. september 2021. FI tuvastas puudujääke kõikides kontrollitud valdkondades, millest olulisemad olid panga krediidiriski juhtimise ja kontrolli valdkonna puudused, mis olid seotud juriidiliste isikute krediidianalüüsi ja riski hindamise protsessidega, laenude klassifitseerimisega, võlahalduse protsessi ning allahindluste moodustamise metoodikaga. FI kohustas ettekirjutusega panka sisse viima muudatused organisatsiooni struktuuris, kehtestama protsessid ning sise-eeskirjad, mis tagaksid nõuetele vastava juriidiliste isikute krediidianalüüsi, võlahalduse, laenunõuete riskipõhise klassifitseerimise ning piisavad allahindlused. Pank peab puudused kõrvaldama hiljemalt 31. oktoobriks. 

Coop Finants AS-i kontrolli eesmärk oli hinnata ettevõtte krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise korra vastavust seaduse nõuetele. Muu hulgas kontrollis inspektsioon, kuidas krediidiandja tarbija kohta infot kogus ja talle krediiti andis. Kontrolliti käesoleva aasta jaanuaris ja veebruaris sõlmitud tarbijakrediidilepingute krediiditoimikuid ja samal ajal krediidivõimelisuse hindamist reguleerinud sise-eeskirju. FI tuvastas, et Coop Finants AS-i tarbijate krediidivõimelisuse hindamist puudutavad sise-eeskirjad ei vastanud täielikult krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetele. Inspektsioon nõudis, et puudused kõrvaldataks hiljemalt 31. oktoobriks.  

Krediidiasutuste seaduse kohaselt peab Finantsinspektsioon üldreeglina veebilehel avaldama selle seaduse alusel tehtud ettekirjutuses käsitletud rikkumise liigi ja laadi, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Sarnase sisuga õigus on Finantsinspektsioonil krediidiandjatega seoses.  Käesolevate ettekirjutuste peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest.

Veel uudiseid