Finantsinspektsioon tegi Luminor Liising AS-ile ettekirjutuse

01.11.2022

Finantsinspektsioon (FI) tegi Luminor Liising AS-ile (registrikood 10237140) ettekirjutuse, kuna tuvastas minetusi tarbijate krediidivõimelisuse hindamise ja tarbijakrediidi andmist puudutavates sise-eeskirjades. 

Luminor Liising AS-i kontrolli eesmärk oli hinnata ettevõtte krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise korra vastavust seaduse nõuetele. Muu hulgas kontrollis inspektsioon, kuidas krediidiandja tarbija kohta infot kogus ja talle krediiti andis. Kontrolliti käesoleva aasta märtsis ja aprillis sõlmitud tarbijakrediidilepingute krediiditoimikuid ja samal ajal krediidivõimelisuse hindamist reguleerinud sise-eeskirju. 

FI tuvastas kontrolli käigus, et Luminor Liising AS-i tarbijate krediidivõimelisuse hindamist puudutavad sise-eeskirjad ei vastanud täielikult krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetele. Inspektsioon nõudis, et puudused kõrvaldataks hiljemalt selle aasta lõpuks.  

Finantsinspektsioonil on õigus oma veebilehel avaldada krediidiandjale tehtud ettekirjutuse sisu -  rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.

Veel uudiseid