Finantsinspektsioon tegi Saare Finants OÜ-le ettekirjutuse

14.02.2024

Finantsinspektsioon tegi 12. veebruaril Saare Finants OÜ-le ettekirjutuse, millega kohustas neid esitama inspektsioonile 2019. - 2022. aastate majandusaasta aruanded. Samuti vandeaudiitori aruannete ärakirjad, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekud ja otsused ning üldkoosoleku protokollide väljavõtted majandusaastate aruannete kinnitamise või kinnitamata jätmiste otsuste kohta.

Saare Finants OÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril ning varasemate aastate kohta majandusaasta aruanded ja seotud dokumendid oleks krediidiandja pidanud esitama iga eelneva majandusaasta kohta igal järgneval aastal kahe nädala jooksul  pärast osanike üldkoosoleku toimumist hiljemalt 14. juuliks. Saare Finants OÜ pole nimetatud majandusaasta aruandeid ega teisi eelnimetatud dokumente Finantsinspektsioonile ettekirjutuse tegemise hetkeks esitanud.

Vastavalt krediidiandjate ja –vahendajate seadusele esitab krediidiandja Finantsinspektsioonile majandusaasta aruanded, vandeaudiitori aruannete ärakirjad, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekud ja otsused ning üldkoosoleku protokollide väljavõtted majandusaastate aruannete kinnitamise või kinnitamata jätmiste otsuste kohta kahe nädala jooksul pärast aktsionäride või osanike üldkoosoleku toimumist. Ka krediidiandja raamatupidamise aastaaruanne peab olema auditeeritud kooskõlas krediidiandjate ja –vahendajate seadusega.

Finantsinspektsioonil on vastavalt seadusele õigus täielikult või osaliselt avalikustada väärteoasjas tehtud lahend või haldusakt või -leping nende andmisest või sõlmimisest arvates, kui see on vajalik investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks. Otsuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest.
 

Veel uudiseid