Finantsinspektsioon tegi Swedbank Liising AS-ile ettekirjutuse

14.03.2023

Finantsinspektsioon (FI) tegi Swedbank Liising AS-ile (registrikood 10434248) ettekirjutuse, kuna tuvastas minetusi tarbijakrediidi andmist puudutavates sise-eeskirjades.

Swedbank Liising AS-i kontrolli eesmärk oli hinnata ettevõtte krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise korra vastavust seaduse nõuetele. Muu hulgas kontrollis inspektsioon, kuidas krediidiandja tarbija kohta infot kogus ja talle krediiti andis. Kontrolliti eelmise aasta juulis ja augustis sõlmitud tarbijakrediidilepingute krediiditoimikuid ja samal ajal krediidivõimelisuse hindamist reguleerinud sise-eeskirju.

FI tuvastas kontrolli käigus, et Swedbank Liising AS-i tarbijate krediidivõimelisuse hindamist puudutavad sise-eeskirjad ja siseprotseduurid ei vastanud täielikult krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetele. Inspektsioon nõudis, et puudused kõrvaldataks hiljemalt käesoleva aasta aprilli keskpaigaks.

Finantsinspektsioonil on õigus oma veebilehel avaldada krediidiandjale tehtud ettekirjutuse sisu - rikkumise liik ja laad, rikkumise eest vastutava isiku andmed ning info lahendi vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.

Veel uudiseid