Finantsinspektsioon tegi Vagner Insurance Broker AS-ile ettekirjutuse

17.01.2023

Finantsinspektsioon tegi 16. jaanuaril Vagner Insurance Broker AS-ile ettekirjutuse, millega kohustab Vagner Insurance Broker AS-i tegema 2021. aasta majandusaasta aruande kättesaadavaks oma asukohas ja veebilehel kooskõlas kindlustustegevuse seadusega. 

Kindlustustegevuse seaduse § 193 lõike 5 kohaselt teeb kindlustusmaakler majandusaasta aruande kättesaadavaks oma asukohas ja veebilehel selle olemasolul kahe nädala jooksul pärast üldkoosolekul kinnitamist, kuid hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 1. mail. 

Finantsinspektsiooni seaduse § 54 lõikest 5 tulenevalt on Finantsinspektsioonil õigus täielikult või osaliselt avalikustada väärteoasjas tehtud lahend, haldusakt või leping nende andmisest või sõlmimisest arvates, kui see on vajalik investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks. Otsuse võib edasi kaevata Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest.
 

Veel uudiseid