Finantsinspektsioon trahvis AS-i LHV Pank ligi miljoni euroga

28.08.2023

Finantsinspektsioon tuvastas puuduseid AS-i LHV Pank (registrikood 10539549) tegevuses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmisel korrespondentteenuste osutamisel, mistõttu tegi krediidiasutusele ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks ning tuvastatud väärtegude eest trahvi 900 000 eurot. 

Finantsinspektsioon viis AS-is LHV Pank läbi kohapealse kontrolli, mille käigus hindas, kas panga poolt finantseerimisasutustest klientidele korrespondentteenuste osutamisega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemid ja sise-eeskirjad on seadustega kooskõlas. Finantsinspektsioon hindas ka seda, kas süsteemid ja sise-eeskirjad võimaldavad tõhusalt juhtida korrespondentteenuste osutamisega kaasnevaid tavapärasest suuremaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Kontrolli käigus tuvastati, et AS-i LHV Pank korrespondentteenuste osutamisega kaasnevate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamises ja juhtimises ning ärisuhete jälgimise lahendites esines puudusi. Pank rikkus ärisuhte loomise ja seire nõudeid, samuti andmete säilitamiskohustust. Finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse, millega kohustati krediidiasutust veelgi täiustama rahapesu ja terrorismi rahastamise riski kontrollimise süsteeme. Lisaks tulevikku suunatud ettekirjutusele otsustas Finantsinspektsioon ilmnenud minetuste tõttu panka väärteo korras trahvida üheksasaja tuhande euroga.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul viis panga kiire kasv koostoimes riskikeskkonnaga puuduste ja rikkumisteni. „Kiiresti arenevatel finantsvahendajatel võib juhtuda nii, et riskide kontrollimise pool ei edene võrdses tempos kiire kasvuga. Sellisel juhul Finantsinspektsioon oma järelevalvega tuletab meelde, et riskide haldusega tuleb tegeleda ja valdkonda ka investeerida. LHV Pank on antud asjas olnud meiega konstruktiivses koostöös ja asunud puuduseid kõrvaldama. Jälgime seda protsessi tähelepanelikult,“ märkis Kilvar Kessler.

AS-il LHV Pank on õigus ettekirjutuse peale esitada Tallinna Halduskohtule kaebus 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist. Väärteootsuse peale on AS-il LHV Pank õigus esitada kaebus 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamise päevast.

Veel uudiseid