Jätkusuutlike fondide nimed ei tohi olla eksitavad

16.06.2022

Euroopa Väärtpaberijärelevalve (ESMA) täpsustas, millised on tingimused fondide nimedes  teatud jätkusuutlikkusega seotud terminite kasutamiseks ning millist teavet peavad end jätkusuutlikeks nimetavad fondivalitsejad avaldama oma tingimustes, prospektides, kodulehtedel ja aastaaruannetes. 

ESMA juhendi eesmärk on ühtlustada järelevalvet jätkusuutlike investeerimisfondide järelevalves ja anda järelevalveasutustele suunised rohepesu vastu võitlemisel. Juhend on küll mõeldud järelevalveasutustele, aga selle järgi saavad ka fondivalitsejad ise hinnata, kas ja kuidas nende praegune tegevus ESMA põhimõtetega kokku läheb.

Jätkusuutliku fondi nime puhul kehtib ESMA suunise järgi põhimõte, et see ei tohi olla eksitav. Sõnade "ESG", "roheline", "jätkusuutlik", "sotsiaalne", "eetiline", "mõju" ja teiste jätkusuutlikkusega seotud terminite kasutamisel tuleb olla täpne ja ettevaatlik. Neid termineid võib fondi nimes kasutada vaid siis, kui seda toetavad oluliselt tõendid jätkusuutlikkuse omaduste, teemade või eesmärkide kohta, mis kajastuvad ka fondi investeerimiseesmärkides ja -poliitikas ning strateegias. Fondi kohta investorile avaldatu ja selle reaalsed investeeringud peavad olema omavahel kooskõlas.

ESMA täpsustab oma suunises ka seda, mida ja kuidas peavad järelevalveasutused fondivalitsejate aastaaruannetes ja veebilehtedel avaldatud teabe osas kontrollima. Investoritele kavandatavate vahendite hindamiseks antav teave peab nii aastaraamatus kui ka veebilehel olema täpne, õiglane, selge, mitte eksitav, lihtne ja lühike. Jätkusuutlikud eesmärgid või omadused peavad olema selgelt määratletud. Fondi nimi, investeerimiseesmärgid, -poliitika ja –strateegia ning avalikustatav teave peaksid olema omavahel kooskõlas ega tohi olla investoritele eksitavad. 

ESMA suunis

Veel uudiseid