AS SEB Pank sai rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise eest trahvi

25.06.2020

Finantsinspektsioon tuvastas puudusi AS-i SEB Pank rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides ning tegi AS-le SEB Pank ettekirjutuse ning nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot.

Finantsinspektsioon tuvastas järelevalvemenetluse käigus, et ASi SEB Pank puhul esines kliendiandmete kogumisel ja tegelike kasusaajate tuvastamisel puudusi. Samuti esines puudusi rahapesu kahtlustest teatamisel Rahapesu andmebüroole. Finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse, mis kohustab teda puudused kõrvaldama. Järelevalvemenetluse käigus tuvastatud põhjustel alustas Finantsinspektsioon ka väärteomenetluse ning tegi AS-le SEB Pank aastatel 2017-2019 olnud puuduste eest trahvi miljon eurot.

“Finantsinspektsioon on alates 2014. aastast saatnud pankadele selge sõnumi, et neil peavad olema kontrollisüsteemid, mis vastavad rahvusvaheliselt kokku lepitud rahapesu tõkestamise normidele. Meie ülesandeks on kontrollida pankade süsteeme ning reageerida ilmnenud nõrkustele. Tuvastasime puudusi AS-i SEB Pank töös rahapesu tõkestamisel, mistõttu otsustasime pangale ettekirjutuse ja tegime trahvi,” lausus Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Finantsinspektsioon viis AS-is SEB Pank läbi kohapealse kontrolli 2019. aasta 26. augustist 27. septembrini. Tulemustest koostati mahukas kohapealse kontrolli akt, millega anti hinnang AS-i SEB Pank rahapesu tõkestamise süsteemidele ja kontrollidele ning juhatuse tegevusele seisuga 25. august ning enne seda.

Finantsinspektsioon alustas selle aasta 28.jaanuaril AS-i SEB Pank osas väärteomenetlust, mille tulemusel sai pank trahvi. Väärteod pandi toime järgmistel aegadel:

  • andmete registreerimise ja säilitamise kohustuse rikkumine 27.11.2017–27.09.2019 (RahaPTS § 94 lg 2);
  • nõuete mittejärgimine seoses hoolsusmeetmete kohaldamisega tegeliku kasusaaja tuvastamisel 27.11.2017-27.09.2019 (RahaPTS § 85 lg 2)
  • nõuete mittejärgimine seoses hoolsusmeetmete kohaldamisega ärisuhte seirel 27.11.2017-27.09.2019 (RahaPTS § 89 lg 2);
  • nõuete mittejärgimine seoses teatamiskohustuse täitmisega rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral 08.12.2017-18.09.2019 (RahaPTS § 92 lg 2).

AS SEB Pank peab haldusotsusega tuvastatud puudused kõrvaldama hiljemalt kuue kuu jooksul alates ettekirjutuse kätte saamisest. Kui pank pole poole aasta pärast ettekirjutuses sätestatud kohustusi täitnud või on neid ebakohaselt täitnud, siis on Finantsinspektsioonil õigus määrata pangale sunniraha 32 000 eurot ja iga järgneva sama või sarnase rikkumise korral 100 000 eurot. Finantsinspektsiooni väärteootsuse peale on AS-il SEB Pank õigus esitada kaebus 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamise päevast.

AS-ile SEB Pank tehtud ettekirjutus ja trahviotsus panga kliente ei mõjuta ja pank jätkab Eestis tavapäraselt oma klientide teenindamist. AS-i SEB Pank juhatus ja tema töötajad näitasid Finantsinspektsiooni menetluste käigus üles koostöövalmidust ja soovi tuvastatud puudused kõrvaldada.

Finantsinspektsioon tegi AS-i SEB Pank rahapesu tõkestamist hinnates tihedat koostööd Rootsi ja Leedu finantsjärelevalveasutustega, kuigi järelevalvemenetlusi teostati igas riigis eraldi. Rootsi finantsinspektsioon uuris Rootsi emapanga Skandinaviska Enskilda Banken AB rahapesu riskide juhtimist Balti riikides toimunud tehingute puhul ja ka seda, kas neid nõudeid järgiti Rootsis tehtud tehingute puhul. Samal ajal uurisid Eesti ja Leedu finantsjärelevalveasutused, kas Rootsi panga tütarettevõtetes Eestis ja Leedus järgiti kohalikke rahapesu vastu võitlemise nõudeid.

AS-ile SEB Pank tehtud ettekirjutuse, väärteootsue ja lisamaterjalidega saab tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel www.fi.ee.

 

Lisainfo:

Eva Vahur, kommunikatsioonijuht

+372 53300619

press@fi.ee

 

Kaisa Gabral, kommunikatsioonispetsialist

+372 5111640

Veel uudiseid