Finantsinspektsioon annab pankadele suurema paindlikkuse kapitali juhtimisel

21.04.2020

Finantsinspektsioon suunab 20. aprillil välja antud kahe soovitusliku juhendiga panku koroonamõjude juhtimiseks kaaluma maksemoratooriumit ja väljendab ajutist paindlikkust pankade likviidsusnõude, kapitalipuhvrite ning riigi koroonagarantii käsitlemisel.

„Koroonaviiruse leviku tõttu võib inimestel ja ettevõtetel tekkida raskuseid, mis omakorda mõjutavad finantssektorit. Sellises olukorras on Finantsinspektsiooni ülesanne anda pankadele täpsemad raamid, mis aitavad neil täita ühiskonnas oma funktsiooni majanduse vereringena,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Kehtestasime selged tingimused üldise laenulepingute täitmise edasilükkamise (maksemoratooriumite) käsitlemiseks pankade kapitalijuhtimises. Raamistik, mille fikseerisime koos Euroopa kolleegidega, ergutab esmajoones panku kaaluma maksemoratooriumeid laenuvõtjate jaoks, kuid samas piisavalt arvestama riskijuhtimise ning hoiustajate huve.“

Soovitusliku juhendi kohaselt saab maksemoratooriumi kehtestada seadusega, kuid seda saavad juhendi kohaselt teha ka erasektori enda otsuse alusel kõik pangad koos või oluline osa turul tegutsevatest pankadest. Maksemoratoorium peab kehtima sellisel juhul sarnastel tingimustel eelnevalt kindlaks määratud ja piisavalt laiale kliendigrupile ning muuta võib vaid võlgnike maksegraafikut jättes muud laenutingimused samaks. Suunise järgi saab maksemoratooriumit välja kuulutada kuni 30. juunini sel aastal. Kui üldise maksemoratooriumi tingimused on täidetud, siis selle raames ei pea pangad laene igakordselt hindama ja käsitlema makseraskuste tõttu restruktureeritud või makseviivituses olevateks laenudeks. Selline lähenemine leevendab pankade kapitalipositsiooni.

Soovituslikus juhendis seisab ka, et Finantsinspektsioon on valmis piiratud mahus vähendama ka pankadele headel aegadel kriiside tarbeks kogutud individuaalseid puhvreid toetamaks nende poolt majanduse krediteerimist tingimusel, et jätkuvalt lähtutakse mõistliku riskijuhtimise põhimõtetest. Euroopa Liidu otsekohalduva kapitalimääruse tingimustele vastava koroona riigigarantii inspektsioonipoolne käsitlemine on samuti pankade kapitalipositsiooni parandava potentsiaaliga. Finantsinspektsioon väljendab ajutist paindlikkust likviidsuskatte osas ja võimaldab selle täitmise taastamiseks piisavalt aega.

Finantsinspektsiooni soovituslikud juhendid jõustusid 21. aprillil ning kohalduvad kõigile Eestis tegutsevatele ja Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvatele pankadele.

Finantsinspketsiooni soovituslikud juhendid:

Ajutised leevendused krediidiasutustele seoses COVID-19 viiruse võimalike mõjudega finantssektorile

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste „Suunised COVID-19 kriisi tõttu kohaldatud seadusandliku- ja muu kui seadusandliku maksemoratooriumi kohta “ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Veel uudiseid