Finantsinspektsioon hindas koos erasektoriga finantssektori seaduste mõju innovatsioonile

06.05.2021

Finantsinspektsioon kaardistas koos finantssektoris tegutsevate ettevõtetega finantsinnovatsiooni ebamõistlikult takistavad reeglid. Hindamise eesmärgiks oli tuvastada, kas kehtivas õiguses on selliseid vananenud reegleid, mis ebamõistlikul määral takistavad innovatsiooni.

Kuna valdav osa finantssektori õigusraamistikust tuleneb Euroopa Liidu õigusest või lähtub muudest rahvusvahelistest standarditest, siis keskendus analüüs eeskätt kohalikule õigusele ja selle raames tehtud valikutele, mille muutmine on meie endi kätes.

„Analüüsi eesmärk oli eelkõige tuvastada need kohalikud reeglid, mis on jalgu jäänud tehnilisele arengule, kus vananenud reeglid takistavad kasutusele võtmast uusi lahendeid ja meetodeid, mis annaksid vähemalt samaväärse või parema tulemuse,“ selgitas Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Analüüsist selgus, et norme, mis otseselt takistavad innovaatiliste lahendite kasutuselevõttu, on finantsturul vähe. Mitmed ettevõtjate ettepanekud olid suunatud laiemalt innovatsiooni toetava keskkonna loomiseks, samuti pakuti omalt poolt välja võimalusi, kuidas Finantsinspektsioon saaks innovatsiooni paremini toetada. Kokku esitati Finantsinspektsioonile ligikaudu 80 ettepanekut.

Üheks seadusest tuleneva innovatsiooni takistuseks tõid mitmed turuosalised välja Eesti erakordselt ranged isikusamasuse tuvastamise nõuded rahapesu tõkestamise valdkonnas, mis piiravad ebaproportsionaalselt rahvusvahelistele finantsturgudele suunatud ettevõtete asutamist Eestisse ega luba kõiki tunnustatud lahendeid kasutada.

„Eesti õigus on tõepoolest liiga paindumatu küsimustes, millal tuleb kliendiga kohtuda näost-näkku, millal ja millistel tehnilistel tingimustel teha videotuvastus jne. Sellel regulatsioonil on ruumi muutuda riskipõhisemaks ja kliendile sujuvamaks, kus turuosalised saavad ise valikuid teha, ilma et rahapesu risk selle juures suureneks. Need reeglid peaksid olema neutraalsemad ka kasutatavate tuvastamise tehnoloogiate ja meetodite suhtes, kus on toimunud väga palju arengut“ märkis Nõmm.

Finantsinspektsioon on samuti alustanud finantssektori osalistega avalikku arutelu järelevalvepoliitika osas, mis käsitleb uudsete lahendite kasutamist finantssektoris ning mis otseselt seondub ka turuosaliste mitmete ettepanekutega Finantsinspektsiooni võimalike lähenemiste suhtes. „Püüame uue poliitikaga senisest paremini toetada võimalike uudsete lahendite kasutusevõttu, peegeldades seda paremini oma tööprotsessides, eelkõige seal, kus turule sisenemine sõltub finantsjärelevalve hinnangutest uudsetele teenustele ja riskikontrollidele,“ lisas Nõmm. Info algatuse kohta on kättesaadav Finantsinspektsiooni kodulehel.

Ettevõtete ettepanekud finantsinspektsiooni teemal on kättesaadavad inspektsiooni veebilehel. Finantsinspektsioon edastas ettevõtjate ettepanekud ka Rahandusministeeriumile.

Veel uudiseid