Finantsinspektsioon tegi AS-ile PRFoods ettekirjutuse majandusaasta aruande avalikustamata jätmise eest

10.11.2021

Finantsinspektsioon nõuab AS-ilt PRFoods ettekirjutusega 2020/2021 majandusaasta aruande avalikustamist kooskõlas Väärtpaberituru seadusega. 

PRFoods väärtpaberid on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavale reguleeritud turule. Väärtpaberituru seaduse järgi on emitent kohustatud nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemisest avalikustama oma majandusaasta aruande. Kuna AS PRFood majandusaasta lõppes 30. juunil, siis oleks ettevõte pidanud majandusaasta aruande avaldama hiljemalt 1. novembril. 

Finantsinspektsiooni seaduse § 54 lõike 5 kohaselt on Finantsinspektsioonil õigus täielikult või osaliselt avalikustada väärteoasjas tehtud lahend või haldusakt või -leping nende andmisest või sõlmimisest arvates, kui see on vajalik investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks. Käesoleva otsuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest.

Veel uudiseid